Hồ Lục Yên cánh đồng minh tiến công ty sơn tùng

Photos by Đức Tú Đỗ